Przedstawienie pomieszczenia budowlanego – opis.

Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz okoliczności zachodzących w czasie użytkowania obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego to zeszyt – zazwyczaj gotowy – przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia, w formacie A4, ze stosownymi rubrykami do dokonywania wymaganego rodzaju wpisów, w którym zapisuje się kolejne wydarzenia i czynności zw. z użytkowaniem obiektu. Do tak prowadzonej książki załączasię, jako zintegrowaną część – odpowiednie dokumenty: protokoły, projekty, ekspertyzy i inne dokumenty, poświadczające konieczność dokonania określonej czynności i późniejsze jej dokonanie, sposób i zakres.

Książka obiektu budowlanego ma byćprowadzona oraz przechowywana przez właściciela obiektu, przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

rysunek techniczny pewnego nieznanego obiektu

Autor: Damir Kovacec
Źródło: http://www.flickr.com

Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wyłączona jest jednak pewna grupa obiektów, w tym między innymi: domki jednorodzinne, zabudowa zagrodowa , letniskowa itd. Dla pozostałych obiektów budowlanych zamiast książki obiektu budowlanego mogą być prowadzone inne typy ksiąg ich eksploatacji, np. książka obiektu mostowego, dziennik objazdu dróg itd. Zakładane oraz prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami (np. na podstawie ustawy o drogach publicznych). Rozpoczęcie prowadzenia książki Obiekt (Zobacz stronę) budowlanego powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu budowlanego . Dla każdego obiektu budowlanego powinno się założyć odrębną książkę, na przykład jeśli na jednej nieruchomości wybudowano 3 budynki mieszkalne stanowiące następnie jedną wspólnotę mieszkaniową, winny zostać założone 3 osobne książki – po jednej dla każdego obiektu.

Do założonego zeszytu obiektu budowlanego dołącza się dokumentację po wykonawczą, winna być przekazana właścicielowi albo zarządcy po skończeniu budowy.

Wpisy w książce obiektu budowlanego wpisywać może wyłącznie osoba upoważniona do tego przez właściciela tudzież zarządcę. Zmiana osoby upoważnionej do robienia wpisów winna być też odnotowana w samej książce.

Obecnie nie ma jakichkolwiek wymagań tudzież uprawnień wobec ludzi dokonujących wpisów. Prowadzona książka książka budynku wrocław obiektu budowlanego, wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami, powinna być nieustannie dostępna u właściciela tudzież zarządcy. Kontrolę prowadzenia i prawidłowości mogą przeprowadzić organy nadzoru budowlanego (przeczytaj więcej). Książka obiektu budowlanego jest zatem kontynuacją dla dziennika budowy jak i poprzednikiem dla ewentualnego dziennika rozbiórki. Dokumenty te w komplecie dokumentują cały okres istnienia obiektu budowlanego.