Stabilizacja gruntu jako proces który polega na gruntownym zmieszaniu podłoża ze spoiwem

Proces zagęszczania ziemi jest bardzo zawiła, zależna od wielu czynników i nastręczająca szczególnego potraktowani, bowiem grunty to środowisko niejednolite.

Stabilizacja gruntu to przebieg polegający na skrupulatnym połączeniu podłoża, przy optymalnej wilgotności, z łącznikiem hydraulicznym w celu podwyższenia parametrów nośnych podłoża, wszystkie informacje poznasz tam – Źródło. Statyczność podłoża może być zrealizowana przy użytkowaniu rozmaitych technologii stabilizacji jest możliwość wykonać podbudowę pomocniczą, kluczową, również polepszone podłoże.
Ustabilizowane mogą być jakiekolwiek grunty kompaktowe poza glinami zwięzłymi i iłami. Jednak powinno się mieć na uwadze, że przesądzającym wyznacznikiem przydatności gruntu do stabilizacji są badania nośności wykonane w terenie.
Stabilizacji popiołami wapniowymi mogą podlegać wszystkie grunty spoiste z wyjątkiem lessów. Przemiana taka może być wywołana nie przez zmianę właściwości wiążących samych popiołów, lecz możnościami technicznymi.
Ze względu na zróżnicowane cechy ziemi, aplikuje się przeróżne procedury w celu pozyskania odpowiedniego ich zagęszczenia. Uzyskanemu zagęszczeniu przy zadanej wilgotności odpowiadają parametry geotechniczne dostarczające odpowiednią nośność i odkształcalność podłoża. Do stabilizacji podłoża stosowane są cementy, wapno, oraz popioły lotne . prace stabilizacyjne realizuje się przy budowaniu dróg, ścieżek, parkingów, placów, a także ich napraw.

Wilgotność technologiczna gruntu w procesie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i używanego sprzętu. Rozstrzygającym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu przydatnego do zdobycia żądanego poziomu nośności.